ROZPORZADZENIE
MINISTRA FINANSOW
 
z dnia 27 wrzesnia 1999 r.
 
w sprawie warunkow wykonywania czynnosci kontroli celnej.
(Dz. U. z dnia 8 pazdziernika 1999 r.) 
 
Na podstawie art. 2776 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 160, poz. 1063 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 402 i Nr 72, poz. 802)  zarzadza sie, co nastepuje:
 
Rozdzial 1
 
Kontrola celna towarow wprowadzanych na polski obszar celny i wyprowadzanych z polskiego obszaru celnego

1. 1. W wypadku przywozu lub wywozu towarow, ktorych posiadanie, obrot lub rozpowszechnianie umowy miedzynarodowe lub przepisy odrebne uzalezniaja od spelnienia okreslonych wymogow, organ celny kontroluje spelnienie tych wymogow przed przyjeciem zgloszenia celnego, a w wypadku gdy nadanie towarom przeznaczenia celnego nie wymaga dokonania zgloszenia celnego - przed nadaniem przeznaczenia celnego.

2. Jezeli przepisy, o ktorych mowa w ust. 1, uzalezniaja przywoz lub wywoz towaru od posiadania pozwolenia, organ celny w momencie zgloszenia celnego jest obowiazany w szczegolnosci:

1) dokona na oryginale pozwolenia adnotacji o ilosci lub wartosci przywozonego lub wywozonego towaru,

2) dokona na oryginale pozwolenia adnotacji o calkowitym wykorzystaniu pozwolenia, jezeli towar objety pozwoleniem zostal w calosci przywieziony lub wywieziony,

3) zwroci oryginal pozwolenia zglaszajacemu oraz dolaczy kserokopie pozwolenia wraz z dokonanymi adnotacjami do karty zgloszenia celnego, zatrzymywanej przez organ celny.

3. Przepisow ust. 2 nie stosuje sie, jezeli przepisy odrebne okreslaja inny sposob postepowania.

2. 1. W wypadku przywozu towarow podlegajacych oznaczeniu znakami akcyzy, na podstawie przepisow o oznaczaniu wyrobow znakami akcyzy, funkcjonariusz celny sprawdza, czy znaki akcyzy:

1) sa autentyczne,

2) zostaly nalozone prawidlowo,

3) nie sa uszkodzone.

2. W wypadku przywozu na polski obszar celny towarow, na ktore polskie znaki akcyzy nalozono za granica, funkcjonariusz celny sprawdza, czy znaki te zostaly wywiezione z polskiego obszaru celnego zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.

3. 1. W wypadku przywozu lub wywozu towarow transportem przesylowym, takim jak rurociagi, gazociagi i sie energetyczna, funkcjonariusz celny naklada zamkniecia celne na urzadzenia pomiarowe sluzace do odczytu wskaza ilosci przywozonych lub wywozonych towarow tym transportem, przed rozpoczeciem ich eksploatacji.

2. Podczas kontroli celnej funkcjonariusz celny porownuje dane zawarte w zgloszeniu celnym z danymi z protokolow odczytu wskaza urzadze pomiarowych, stosowanych przy transporcie, o ktorym mowa w ust. 1.

3. W wypadku przywozu lub wywozu towarow transportem, o ktorym mowa w ust. 1, funkcjonariusz celny moze uczestniczy w czynnosciach zwiazanych z odczytem wskaza urzadze pomiarowych, a udzial w tych czynnosciach potwierdza w protokole odczytu wskaza.

4. 1. Zlozenie towarow w magazynie celnym lub wyprowadzenie towarow z magazynu celnego jest dokonywane w obecnosci funkcjonariusza celnego, a jezeli z waznych przyczyn jest to niemozliwe - po uprzednim pisemnym powiadomieniu organu celnego.

2. Funkcjonariusz celny potwierdza zlozenie towarow w magazynie celnym lub wyprowadzenie towarow z magazynu celnego w ewidencji towarowej prowadzonej w tym magazynie.

5. 1. Zamkniecia celne moga by nakladane na towary, opakowania lub srodki transportu, gdy:

1) ze wzgledu na warunki procedury celnej jest to niezbedne dla zachowania tozsamosci towarow,

2) towary, ktorym nadano przeznaczenie celne wprowadzenia do wolnego obszaru celnego lub skladu wolnoclowego, sa przewozone z urzedu celnego do wolnego obszaru celnego lub skladu wolnoclowego,

3) towary objete procedura skladu celnego sa przemieszczane do innego skladu celnego,

4) towary znajdujace sie w wolnym obszarze celnym lub w skladzie wolnoclowym sa przewozone do innego wolnego obszaru celnego lub skladu wolnoclowego,

5) towary skladowane czasowo sa przewozone do innego miejsca znajdujacego sie pod dozorem celnym,

6) towary wprowadzone na polski obszar celny przewozone sa droga celna,

7) towary sa zlozone w magazynie celnym bez zabezpieczenia kwoty wynikajacej z dlugu celnego.

2. Zamkniecia celne moga by nakladane na pomieszczenia, sklady celne lub magazyny celne w wypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, ze towary w nich znajdujace sie moga zosta usuniete spod dozoru celnego.

3. Funkcjonariusz celny, ktory nalozyl zamkniecia celne, jest obowiazany poda w protokole liczbe i rodzaj nalozonych zamknie celnych i ich cechy identyfikacyjne.

4. Zamknie celnych nie naklada sie w wypadku, gdy towary:

1) znajduja sie na statkach morskich, z wyjatkiem broni palnej, materialow wybuchowych, amunicji, srodkow obezwladniajacych, napojow alkoholowych, wyrobow tytoniowych i innych uzywek,

2) sa przewozone, zgodnie z odrebnymi przepisami, bez opakowa, w otwartych wagonach, otwartych barkach lub innych srodkach przewozowych, zwlaszcza gdy sa to towary masowe,

3) posiadaja cechy pozwalajace w sposob nie budzacy watpliwosci ustali ich tozsamos, w szczegolnosci posiadaja numery fabryczne w sposob trwaly umieszczone na towarze, albo gdy zglaszajacy przedstawil opis, dokumentacje techniczna lub zdjecia fotograficzne towaru.

5. Organ celny moze zezwoli na usuniecie lub zniszczenie zamknie celnych:

1) osobie zwolnionej z obowiazku przedstawiania towarow w urzedzie celnym - na podstawie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej lub innego pozwolenia organu celnego, lub

2) innym osobom - na podstawie pozwolenia organu celnego na usuniecie lub zniszczenie zamknie celnych.

6. Osoby, o ktorych mowa w ust. 5, moga usuna lub zniszczy zamkniecia celne zgodnie z warunkami okreslonymi w pozwoleniu i pod warunkiem zawiadomienia organu celnego, w trybie i terminie okreslonym w pozwoleniu, o rodzaju, ilosci i cechach identyfikacyjnych zamknie celnych.

7. Jezeli w wyniku sprawdzenia zamknie celnych funkcjonariusz celny stwierdzi ich uszkodzenie, usuniecie lub zniszczenie dokonane bez zgody organu celnego, jest obowiazany sporzadzi protokol.

6. W ramach kontroli celnej autentycznos dokumentow moze zosta sprawdzona w wyniku:

1) oceny cech zewnetrznych i tresci dokumentow,

2) ogledzin znakow zabezpieczajacych, a w szczegolnosci hologramow lub kodow, jezeli dokument zostal w ten sposob zabezpieczony,

3) uzyskania od organow lub osob, ktore wystawily dokumenty, potwierdzenia ich autentycznosci,

4) dokonania przez organ celny lub inny organ albo instytucje ekspertyzy laboratoryjnej dokumentow,

5) ustalenia autentycznosci podpisow, pieczeci i innych znakow urzedowych i firmowych,

6) porownania dokumentow z ich kopiami lub uwierzytelnionymi fotokopiami, ktore sa w posiadaniu organow celnych lub zostaly bezposrednio przekazane organom celnym przez organy lub osoby, ktore wystawily te dokumenty.

7. Jezeli przepisy prawa celnego ograniczaja uprawnienia do korzystania ze zwolnienia od cla przez osoby wielokrotnie przekraczajace granice pastwowa, osoba przekraczajaca granice, przy zgloszeniu towarow podlegajacych zwolnieniu od cla, sklada deklaracje wedlug wzoru stanowiacego zalacznik do rozporzadzenia.
 
Rozdzial 2
 
Kontrola procedur celnych i procedury uproszczonej

8. W wypadku zlozenia wniosku o wydanie pozwolenia na korzystanie z gospodarczej procedury celnej lub wniosku o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej, organ celny moze przed udzieleniem pozwolenia przeprowadzi u skladajacego kontrole w celu ustalenia, czy:

1) sposob prowadzenia ksiegowosci i dokumentacji zwiazanej z przeprowadzanymi operacjami handlowymi pozwoli na ustalenie, czy przepisy prawa celnego beda stosowane wlasciwie,

2) osoba ta nie naruszyla przepisow prawa celnego lub przepisow podatkowych,

3) stan pomieszcze lub terenu zapewnia pozostawanie towaru pod dozorem celnym, jezeli procedura ma by stosowana w miejscach znajdujacych sie pod dozorem celnym.

9. 1. W wypadku osoby, ktora uzyskala pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej, organ celny, co najmniej dwa razy w ciagu roku kalendarzowego, przeprowadza kontrole dokumentow, danych handlowych i ksiegowosci w celu stwierdzenia, czy przepisy dotyczace procedury uproszczonej byly wlasciwie stosowane i czy osoba ta nie naruszyla przepisow prawa zwiazanych z przywozem lub wywozem towarow.

2. W okresie stosowania procedury uproszczonej organ celny moze zada dostarczenia przez korzystajacego z procedury:

1) opinii o sytuacji finansowej, wydanej przez bank prowadzacy rachunek rozliczeniowy,

2) aktualnego zaswiadczenia wydanego przez urzad skarbowy wlasciwy dla korzystajacego z procedury uproszczonej potwierdzajacy, ze korzystajacy z procedury uproszczonej nie zalega z podatkami stanowiacymi dochod budzetu pastwa,

3) aktualnego zaswiadczenia potwierdzajacego, ze korzystajacy z procedury uproszczonej nie zalega ze skladkami na ubezpieczenia spoleczne,

4) zaswiadczenia o niekaralnosci osob kierujacych dzialalnoscia gospodarcza korzystajacego z procedury uproszczonej za przestepstwa przeciwko dokumentom, mieniu, przestepstwo gospodarcze lub przestepstwo skarbowe,

5) oswiadczenia, ze wobec korzystajacego z procedury uproszczonej nie jest prowadzone postepowanie egzekucyjne, upadlosciowe, ukladowe lub likwidacyjne,

6) zestawienia zlozonych zglosze celnych uproszczonych i zglosze uzupelniajacych.

10. Kontrola stosowania procedury dopuszczenia do obrotu polega w szczegolnosci na:

1) sprawdzeniu przestrzegania warunkow okreslonych przez przepisy prawa celnego, zwlaszcza w wypadku, gdy towar zostal zwolniony od cla ze wzgledu na przeznaczenie lub cel przywozu albo z zastrzezeniem nieodstepowania, a takze gdy ze wzgledu na przeznaczenie towarow zostaly zastosowane obnizone lub preferencyjne stawki celne albo inne srodki taryfowe,

2) zbadaniu spelnienia, przy stosowaniu procedury dopuszczenia do obrotu, wymaga okreslonych przepisami prawa, w tym dotyczacymi naleznosci celnych.

11. 1. Kontrola stosowania procedury tranzytu polega w szczegolnosci na:

1) kontroli autentycznosci i prawidlowosci oraz terminu waznosci dokumentow, z ktorych zastosowaniem odbywa sie przemieszczanie towarow, i innych dokumentow wymaganych na podstawie przepisow prawa,

2) sprawdzaniu zamknie celnych,

3) kontroli przestrzegania terminu okreslonego dla objecia towaru procedura tranzytu.

2. W wypadku gdy przy przewozie towarow w ramach procedury tranzytu nie zostalo zlozone zabezpieczenie, w zwiazku ze zwolnieniem korzystajacego z procedury z obowiazku zlozenia zabezpieczenia na podstawie art. 100 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 160, poz. 1063 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 402 i Nr 72, poz. 802) , zwanej dalej "Kodeksem celnym":

1) urzad celny, w ktorym towar zostal objety procedura tranzytu, niezwlocznie zawiadamia urzad celny przeznaczenia o rodzaju, ilosci i wartosci towaru objetego procedura oraz wyznaczonej dacie przedstawienia towaru w urzedzie przeznaczenia,

2) urzad celny przeznaczenia, niezwlocznie po przedstawieniu w nim towarow, zawiadamia urzad celny, w ktorym towar zostal objety procedura tranzytu, o przedstawieniu towaru lub o niedostarczeniu towaru w wyznaczonym terminie.

12. Kontrola stosowania procedury skladu celnego polega w szczegolnosci na sprawdzeniu:

1) czy towar objety procedura skladu celnego nie zostal usuniety spod dozoru celnego,

2) ilosci, wartosci i tozsamosci towaru zlozonego w skladzie celnym,

3) prawidlowosci dokumentacji celnej, w tym zlozonego zabezpieczenia.

13. 1. Kontrola stosowania procedury uszlachetniania czynnego polega na sprawdzeniu, czy osoba, ktorej udzielono pozwolenia, prowadzi dzialalnos zgodnie z przepisami prawa celnego oraz warunkami okreslonymi w pozwoleniu, a w szczegolnosci czy:

1) osoba ta przestrzega wyznaczonych terminow, w tym terminu, w ktorym produkty kompensacyjne powinny zosta wywiezione, powrotnie wywiezione lub otrzyma inne przeznaczenie celne,

2) osoba ta prawidlowo prowadzi ksiegi uszlachetniania czynnego, jezeli przepisy prawa celnego wymagaja prowadzenia takich ksiag,

3) ilos lub procent produktow kompensacyjnych, uzyskanych w wyniku uszlachetniania, zgodne sa ze wspolczynnikiem produktywnosci zatwierdzonym przez organ celny lub wyznaczonym zgodnie z zasadami okreslonymi przez organ celny.

2. Organ celny moze zada przedstawienia przez osobe korzystajaca z procedury uszlachetniania czynnego zestawienia zawierajacego:

1) wykaz towarow objetych procedura uszlachetniania,

2) wykaz miejsc i stanow, w jakich sie znajduja towary objete procedura uszlachetniania czynnego,

3) okreslenie wysokosci cla, ktore nie zostalo pobrane przy przywozie towarow lub ktore bedzie moglo by zwrocone lub umorzone, jezeli towary zostana wywiezione poza polski obszar celny w postaci produktow kompensacyjnych,

4) wykaz produktow kompensacyjnych.

14. 1. Kontrola stosowania procedury przetwarzania pod kontrola celna polega na sprawdzeniu, czy korzystajacy z procedury prowadzi dzialalnos zgodnie z przepisami prawa celnego oraz warunkami okreslonymi w pozwoleniu, a w szczegolnosci czy:

1) przestrzega wyznaczonych przez organ celny terminow,

2) poddaje towary odpowiednim procesom przetwarzania.

2. Przepis 13 ust. 2 pkt 1 stosuje sie odpowiednio.

15. Kontrola stosowania procedury odprawy czasowej polega na sprawdzeniu, czy osoba, ktorej udzielono pozwolenia, wykorzystuje towar objety procedura odprawy czasowej zgodnie z przepisami prawa celnego oraz warunkami okreslonymi w pozwoleniu, a w szczegolnosci czy osoba ta:

1) przestrzega wyznaczonych terminow, w tym terminu, w ktorym towary przywozone powinny zosta powrotnie wywiezione lub otrzyma inne przeznaczenie celne, i terminow uiszczania kwoty cla naleznego za towary objete procedura odprawy czasowej z czesciowym zwolnieniem od cla,

2) wykorzystuje towar objety procedura odprawy czasowej zgodnie z przeznaczeniem i warunkami, od ktorych przepisy prawa celnego uzalezniaja mozliwos objecia towaru ta procedura.

16. 1. Kontrola stosowania procedury uszlachetniania biernego polega na sprawdzeniu, czy osoba, ktorej udzielono pozwolenia, prowadzi dzialalnos zgodnie z przepisami prawa celnego oraz warunkami okreslonymi w pozwoleniu, a w szczegolnosci czy:

1) wywoz w ramach procedury uszlachetniania biernego zostal prawidlowo udokumentowany,

2) osoba ta przestrzega wyznaczonych terminow, w tym terminu, w ktorym towary wywiezione do naprawy lub produkty kompensacyjne powinny zosta przywiezione lub otrzyma inne przeznaczenie celne.

2. W okresie waznosci pozwolenia na stosowanie procedury uszlachetniania biernego organ celny moze zada przedstawienia przez osobe, ktorej udzielono tego pozwolenia, okresowych sprawozda z wykonania procesu uszlachetniania oraz zestawienia zawierajacego:

1) wykaz towarow wywiezionych w celu poddania procesowi uszlachetnienia,

2) wykaz produktow kompensacyjnych, ktore zostaly przywiezione.

17. Kontrola stosowania procedury wywozu polega w szczegolnosci na:

1) sprawdzeniu przestrzegania warunkow okreslonych przepisami prawa,

2) kontroli zgodnosci stanu faktycznie wywozonego towaru z danymi uwidocznionymi w zgloszeniu celnym oraz dolaczonych dokumentach.
 
Rozdzial 3
 
Kontrola celna wykonywana w skladach celnych, wolnych obszarach celnych lub skladach wolnoclowych oraz agencjach celnych

18. 1. Organ celny jest obowiazany przeprowadza okresowe kontrole skladu celnego nie rzadziej niz raz w ciagu roku kalendarzowego, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Okresowe kontrole skladu celnego organ celny przeprowadza co najmniej raz w ciagu 6 miesiecy, gdy:

1) w pomieszczeniach skladu celnego towary poddawane sa procesom uszlachetnienia w ramach procedury uszlachetniania czynnego, lub

2) w pomieszczeniach skladu celnego towary poddawane sa procesom przetworzenia w ramach procedury przetwarzania pod kontrola celna, lub

3) na podstawie art. 80 Kodeksu celnego towary skladowane w skladzie celnym sa obejmowane procedura skladu celnego lub dopuszczenia do obrotu bez przedstawiania ich organom celnym.

3. W trakcie okresowej kontroli skladu celnego organ celny podejmuje odpowiednie czynnosci kontroli celnej w celu stwierdzenia, czy:

1) stan pomieszcze oraz wyposazenie skladu celnego zapewniaja odpowiednie warunki skladowania towarow, umozliwiaja prowadzenie kontroli celnej i gwarantuja pozostawanie towarow pod dozorem celnym,

2) prowadzacy sklad celny prowadzi dzialalnos zgodnie z warunkami okreslonymi w przepisach prawa, udzielonym pozwoleniu i regulaminie funkcjonowania skladu celnego,

3) towary sa skladowane zgodnie z ustalonymi warunkami, a zwlaszcza czy przestrzegane sa terminy skladowania wyznaczone na podstawie art. 115 Kodeksu celnego,

4) dzialalnos skladu celnego nie zostala przerwana na czas dluzszy niz 3 miesiace,

5) rozmiar prowadzonej dzialalnosci uzasadnia dalsze prowadzenie skladu celnego,

6) ewidencja towarowa jest prowadzona zgodnie z warunkami okreslonymi przez organ celny,

7) towary sa poddawane zwyczajowym czynnosciom, zgodnie z warunkami okreslonymi w pozwoleniu,

8) towary sa czasowo wyprowadzane ze skladu celnego, zgodnie z warunkami okreslonymi w pozwoleniu,

9) ilos towarow znajdujacych sie w skladzie celnym jest zgodna z iloscia wykazana w ewidencji towarowej,

10) wykonane zostaly zalecenia dotyczace usuniecia uchybie stwierdzonych w wyniku wczesniejszej okresowej kontroli skladu celnego.

4. Organ celny moze zakaza wprowadzania towarow do skladu celnego lub wyprowadzania towarow ze skladu celnego w czasie przeprowadzania okresowej kontroli skladu celnego, nie dluzej jednak niz przez okres 3 dni.

5. W celu stwierdzenia, czy prowadzacy sklad celny prowadzi dzialalnos zgodnie z przepisami prawa celnego oraz czy nie zostaly naruszone warunki okreslone w art. 105 5 Kodeksu celnego, organ celny moze zobowiaza prowadzacego sklad celny do dostarczenia:

1) opinii o sytuacji finansowej prowadzacego sklad celny, wydanej przez bank prowadzacy jego rachunek rozliczeniowy,

2) aktualnego zaswiadczenia, wydanego przez urzad skarbowy wlasciwy dla prowadzacego sklad celny, ze prowadzacy sklad celny nie zalega z podatkami stanowiacymi dochod budzetu pastwa,

3) aktualnego zaswiadczenia potwierdzajacego, ze prowadzacy sklad celny nie zalega ze skladkami na ubezpieczenia spoleczne,

4) zaswiadczenia o niekaralnosci osob kierujacych dzialalnoscia gospodarcza prowadzacego sklad celny za przestepstwo przeciwko dokumentom, mieniu, przestepstwo gospodarcze oraz przestepstwo skarbowe,

5) zestawienia ilosci towarow skladowanych w skladzie celnym,

6) zestawienia naleznosci przywozowych i wywozowych, jakie moga powsta w zwiazku ze stosowaniem procedury skladu celnego.

19. 1. Kontrola dzialalnosci prowadzonej w wolnym obszarze celnym lub skladzie wolnoclowym dokonywana jest co najmniej raz w ciagu 6 miesiecy.

2. Kontrola, o ktorej mowa w ust. 1, polega na:

1) kontroli towarow wprowadzanych do wolnego obszaru celnego lub skladu wolnoclowego, znajdujacych sie w nich lub z nich wyprowadzanych, a zwlaszcza towarow, ktore podlegaja naleznosciom przywozowym albo wywozowym,

2) kontroli ewidencji prowadzonych w zwiazku z dzialalnoscia w wolnym obszarze celnym lub skladzie wolnoclowym,

3) sprawdzaniu zgodnosci ilosci i rodzaju towarow znajdujacych sie w wolnym obszarze celnym lub skladzie wolnoclowym z informacjami wykazanymi w ewidencjach towarowych,

4) kontroli procedur celnych stosowanych na terenie wolnego obszaru celnego lub skladu wolnoclowego,

5) kontroli dokumentow potwierdzajacych spelnienie warunkow okreslonych przez umowy miedzynarodowe lub przepisy odrebne,

6) kontroli warunkow skladowania towarow, a zwlaszcza towarow, ktorych skladowanie zwiazane jest ze zwiekszonym ryzykiem lub wymaga specjalnych urzadze,

7) kontroli przestrzegania terminu pozostawania towarow w wolnym obszarze celnym lub skladzie wolnoclowym, jezeli termin taki zostal wyznaczony,

8) sprawdzaniu, czy osoby prowadzace dzialalnos w wolnym obszarze celnym lub skladzie wolnoclowym nie zalegaja z clem, podatkami stanowiacymi dochod budzetu pastwa lub skladkami na ubezpieczenia spoleczne ani nie zostaly skazane prawomocnym wyrokiem za przestepstwo przeciwko dokumentom, mieniu, przestepstwo gospodarcze lub przestepstwo skarbowe.

20. 1. Organ celny jest obowiazany przeprowadza, co najmniej raz w ciagu roku kalendarzowego, kontrole dzialalnosci prowadzonej przez zarzadzajacego wolnym obszarem celnym lub skladem wolnoclowym.

2. W trakcie okresowej kontroli dzialalnosci prowadzonej przez zarzadzajacego wolnym obszarem celnym lub skladem wolnoclowym organ celny podejmuje odpowiednie czynnosci kontroli celnej w celu stwierdzenia, czy:

1) zarzadzajacy wolnym obszarem celnym lub skladem wolnoclowym prowadzi dzialalnos zgodnie z warunkami okreslonymi w regulaminie funkcjonowania wolnego obszaru celnego i skladu wolnoclowego,

2) zachowane zostaly warunki umozliwiajace organowi celnemu sprawowanie dozoru celnego.

21. 1. Organ celny jest obowiazany przeprowadzi okresowe kontrole dzialalnosci agencji celnej nie rzadziej niz raz w ciagu roku kalendarzowego.

2. Kontrola dzialalnosci agencji celnej polega w szczegolnosci na sprawdzeniu:

1) ewidencji i rejestrow prowadzonych w zwiazku z dzialalnoscia agencji oraz innych dokumentow majacych znaczenie dla kontroli celnej,

2) prowadzonej dzialalnosci pod wzgledem zgodnosci z warunkami udzielonej koncesji i przepisami prawa celnego.

3. W celu stwierdzenia, czy prowadzacy dzialalnos w agencji celnej prowadzi ja zgodnie z przepisami prawa celnego i czy nie zostaly naruszone warunki okreslone w art. 256 2 oraz w art. 259 2 Kodeksu celnego, organ celny moze zobowiaza prowadzacego do dostarczenia w szczegolnosci:

1) aktualnego zaswiadczenia, wydanego przez urzad skarbowy wlasciwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania prowadzacego dzialalnos w agencji celnej, ze nie zalega on z podatkami stanowiacymi dochod budzetu pastwa,

2) aktualnego zaswiadczenia, ze prowadzacy dzialalnos w agencji celnej nie zalega ze skladkami na ubezpieczenia spoleczne,

3) zaswiadczenia o niekaralnosci za przestepstwo przeciwko dokumentom, mieniu, przestepstwo gospodarcze lub przestepstwo skarbowe osob kierujacych dzialalnoscia gospodarcza prowadzona w agencji celnej,

4) umow o prace oraz innych dokumentow potwierdzajacych wypelnienie warunku okreslonego w art. 256 2 Kodeksu celnego.
 
Rozdzial 4
 
Kontrola celna wykonywana poza urzedem celnym albo miejscem wyznaczonym lub uznanym przez organ celny

22. 1. Kontrola celna wykonywana poza urzedem celnym albo miejscem wyznaczonym lub uznanym przez organ celny moze mie charakter:

1) planowany,

2) dorazny.

2. Kontrole, o ktorej mowa w ust. 1, organy celne moga wykonywa wspolnie z innymi upowaznionymi organami.

23. Kontroli celnej, wykonywanej poza urzedem celnym albo miejscem wyznaczonym lub uznanym przez organ celny, powinny podlega w szczegolnosci towary akcyzowe, rolno-spozywcze, elektroniczne oraz materialy i wyroby wlokiennicze.

24. Organ celny dokonuje ustale prawidlowosci danych zawartych w zgloszeniu celnym na podstawie dowodow, takich jak dokumenty i dowody rzeczowe, dane z ewidencji i sprawozdawczosci, ogledziny, zeznania swiadkow, opinie bieglych, szkice, zdjecia fotograficzne, jak rowniez pisemne wyjasnienia i oswiadczenia.

25. Organ celny zabezpiecza dowody przez:

1) przechowanie ich u kontrolowanego w oddzielnym, zamknietym i opieczetowanym pomieszczeniu,

2) opieczetowanie i oddanie ich, za pokwitowaniem, kontrolowanemu na przechowanie,

3) odebranie ich, za potwierdzeniem odbioru.

26. 1. Dowody utrwalone za pomoca aparatury rejestrujacej obraz i dwiek oraz elektronicznych nosnikow informacji powinny by zabezpieczone przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, w szczegolnosci na skutek dzialania srodkow chemicznych, mechanicznych, temperatury lub pola magnetycznego.

2. Opakowania zabezpieczajace dowody powinny uniemozliwia swobodne odtwarzanie lub kopiowanie. Kazdy z dowodow powinien by opatrzony podpisem kontrolujacego i zawiera numer akt sprawy oraz opis sposobu odtworzenia dowodu.
 
Rozdzial 5
 
Przepisy przejsciowe i koncowe

27. Do postepowa wszczetych i nie zakonczonych przed dniem wejscia w zycie niniejszego rozporzadzenia stosuje sie przepisy dotychczasowe.

28. Traci moc rozporzadzenie Ministra Finansow z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie sposobow i warunkow wykonywania kontroli celnej (Dz. U. Nr 154, poz. 1007 i z 1998 r. Nr 24, poz. 129) .

29. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.
 
ZAACZNIK
 
    DEKLARACJA

(wypelnic drukowanymi literami) 

Nizej podpisany:

..............................................................

                    (imie i nazwisko) 

legitymujacy sie dokumentem uprawniajacym do przekroczenia

granicy Rzeczypospolitej Polskiej seria ........ numer .......

......, wydanym przez ........................................

..............................................................

oswiadczam, ze w ramach zwolnienia od cla okreslonego w art.

190 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks celny

(Dz. U. Nr 23, poz. 117, z poniejszymi zmianami)  przywoze:

Nazwa wyrobu  Ilosc sztuk  Pojemnos jednostkowa  Pojemnosc 

calkowita 

Wyroby   

spirytusowe   

Wyroby   

winiarskie   

Piwo   

Wyroby   

tytoniowe   

Ponadto oswiadczam, pouczony o odpowiedzialnosci wynikajacej z Kodeksu karnego, ze w okresie ostatniego miesiaca nie skorzystalem ze zwolnienia od cla wiecej niz dwa razy, wliczajac towar zadeklarowany powyzej - w ramach normy przewidzianej dla wyrobow alkoholowych i tytoniowych ( 1 ust. 1 pkt 3 i 2 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 18 listopada 1997 r. w sprawie ustanowienia norm ilosciowych lub wartosciowych towarow, ktorych przywoz z zagranicy jest wolny od cla, oraz ograniczenia uprawnie do korzystania ze zwolnie od cla na niektore towary przywozone przez osoby przekraczajace wielokrotnie granice pastwowa - Dz. U. Nr 142, poz. 949) .
 
    Data: ........-.........-.......    ...........................

(dzien)    (miesiac)    (rok)            (czytelny podpis)   

..

. ?aeoeia@Mail.ru

2000-2020. Polska.ru