ROZPORZADZENIE 
MINISTRA FINANSOW
 
z dnia 3 kwietnia 1992 r.
 
w  sprawie  podatku  dochodowego od niektorych rodzajow dochodow zagranicznych osob fizycznych i osob prawnych  majacych  miejsce zamieszkania lub siedzibe za granica.
(Dz. U. z dnia 13 kwietnia 1992 r.) 
 
Na podstawie art. 9 pkt 1 i 2, art. 11 ust. 2, art. 18 ust. 3 i art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiazaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 268, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1988 r. Nr 41, poz. 325, z 1989 r. Nr 4, poz. 23, Nr 33, poz. 176, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i Nr 110, poz. 475 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 86)  zarzadza sie, co nastepuje:

§ 1. 1. Rozporzadzenie reguluje tryb opodatkowania podatkiem dochodowym niektorych rodzajow dochodow osiaganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby fizyczne i osoby prawne majace miejsce zamieszkania lub siedzibe za granica, zwane dalej "osobami zagranicznymi".

2. Przepisow rozporzadzenia nie stosuje sie:

1) jesli umowa miedzynarodowa w sprawie zapobiezenia podwojnemu opodatkowaniu, ktorej Rzeczpospolita Polska jest strona, stanowi inaczej,

2) do dochodow osob zagranicznych z tytulu dzialalnosci gospodarczej prowadzonej na podstawie przepisow o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dzialalnosci gospodarczej w zakresie drobnej wytworczosci.

§ 2. 1. Podatek dochodowy od osob zagranicznych pobiera sie w formie ryczaltu:

1) od przychodow z tytulu naleznych oplat za wywoz ladunkow i pasazerow przyjetych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiebiorstwa morskiej zeglugi handlowej, z wyjatkiem ladunkow i pasazerow tranzytowych - w wysokosci 10% tych przychodow,

2) od przychodow uzyskanych w Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiebiorstwa zeglugi powietrznej - w wysokosci 10% tych przychodow,

3) od przychodow uzyskanych z dzialalnosci widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez przedsiebiorstwa zagraniczne, a organizowanej przez polskie przedsiebiorstwa imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych - w wysokosci 20% naleznych oplat za swiadczone uslugi,

4) (1)  od przychodow z tytulu odsetek - w wysokosci 20% tych przychodow.

2. Zwalnia sie od podatku dochody uzyskane ze zrodel przychodow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, jezeli podlegaja one w obcym panstwie podatkowi tego samego rodzaju i panstwo to postepuje wedlug zasad wzajemnosci co do opodatkowania takich samych dochodow osiagnietych w tym panstwie przez osoby majace miejsce zamieszkania lub siedzibe w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. 1. Do poboru podatku dochodowego w formie ryczaltu od przychodow okreslonych w § 2 ust. 1 obowiazane sa jako platnicy osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadajace osobowosci prawnej oraz osoby fizyczne bedace podmiotami gospodarczymi, wyplacajace naleznosci z tytulow wymienionych w § 2 ust. 1, przy kazdej wyplacie naleznosci.

2. Platnicy przekazuja pobrany podatek do kasy lub na rachunek bankowy urzedu skarbowego, zgodnie z wlasciwoscia miejscowa ustalona w odrebnych przepisach, w terminie do dnia 7 kazdego miesiaca za miesiac poprzedni, skladajac rownoczesnie wykazy zawierajace dane okreslajace tozsamosc podatnika, tytul i kwote wyplaconej naleznosci oraz kwote pobranego podatku.

3. Jezeli przychody, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, uzyskiwane sa od zleceniodawcow zagranicznych, zagraniczne przedsiebiorstwa morskiej zeglugi handlowej sa obowiazane przed wyjsciem statku z portu polskiego przeslac urzedowi skarbowemu wlasciwemu wedlug siedziby Morskiej Agencji deklaracje o wysokosci przychodu za wywoz ladunkow i pasazerow przyjetych do przewozu w porcie polskim i wplacic na rachunek tego urzedu nalezny podatek. Odpis deklaracji oraz dowod wplaty podatku zagraniczne przedsiebiorstwo morskiej zeglugi handlowej obowiazane jest przekazac wlasciwej miejscowo morskiej agencji. Jezeli jednak przed wyjsciem statku z portu polskiego nie jest mozliwe ustalenie wysokosci przychodu za wywoz ladunkow i pasazerow, zagraniczne przedsiebiorstwo morskiej zeglugi handlowej jest obowiazane wplacic zaliczke na podatek od przewidywanego przychodu, a nastepnie w ciagu 60 dni od dnia wyjscia z portu, za posrednictwem tej agencji, przekazac ostateczne dane o wysokosci przychodu za wywoz ladunkow i pasazerow oraz wplacic roznice miedzy kwota naleznego podatku a kwota wplaconej zaliczki.

§ 4. 1. Jezeli zachodza okolicznosci okreslone w art. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350 i Nr 100, poz. 442 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 86)  lub w art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osob prawnych oraz o zmianie niektorych ustaw regulujacych zasady opodatkowania (Dz. U. Nr 21, poz. 86)  albo gdy ustalenie dochodu na podstawie prowadzonych ksiag rachunkowych nie jest mozliwe, dochod ustala sie w drodze oszacowania z zastosowaniem wskaznika zysku w stosunku do przychodu w wysokosci:

1) 5% - z dzialalnosci w zakresie handlu zagranicznego,

2) 10% - z dzialalnosci budowlanej lub montazowej,

3) 60% - z prowizji,

4) 20% - z pozostalej dzialalnosci.

2. Jezeli osoba zagraniczna udowodni, ze wynikajacy z ksiag rachunkowych udzial zysku w przychodzie z jej dzialalnosci zarobkowej za granica i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest nizszy od ustalonego na zasadach okreslonych w ust. 1, dochod ustala sie przyjmujac ten udzial, nie nizszy jednak niz:

1) 3% - z dzialalnosci w zakresie handlu zagranicznego,

2) 6% - z dzialalnosci budowlanej lub montazowej,

3) 40% - z prowizji,

4) 12% - z pozostalej dzialalnosci.

3. Za dzialalnosc w zakresie handlu zagranicznego, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, wykonywana przez osoby zagraniczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uwaza sie sprzedaz towarow polskim odbiorcom bez wzgledu na miejsce zawarcia kontraktu, jezeli osoby te maja na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dzialajace na podstawie zezwolenia udzielonego przez Ministra Wspolpracy Gospodarczej z Zagranica lub innego wlasciwego ministra (kierownika urzedu centralnego) .

§ 5. Traci moc rozporzadzenie Ministra Finansow z dnia 13 lutego 1982 r. w sprawie zasad opodatkowania niektorych zagranicznych osob fizycznych i prawnych (Dz. U. Nr 6, poz. 46, z 1985 r. Nr 38, poz. 182, z 1987 r. Nr 26, poz. 147 i z 1990 r. Nr 60, poz. 348) .

§ 6. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem ogloszenia. 

Приглашаем на Форум.Польша.ру задать вопрос или обсудить эту тему

Яндекс.Метрика ?aeoeia@Mail.ru

© 2000-2020. Polska.ru