ROZPORZADZENIE 
RADY MINISTROW  z dnia 12 pazdziernika 1999 r. 
 
w sprawie pomocy dla osob przybylych do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy repatriacyjnej. 
 
(Dz. U. z dnia 27 pazdziernika 1999 r.) 
 
Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 114, poz. 739 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126) zarzadza sie, co nastepuje: 

1. Rozporzadzenie okresla szczegolowe zasady, formy i tryb udzielania, ze srodkow budzetu pastwa, przez organy administracji publicznej pomocy, o ktorej mowa w art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 114, poz. 739 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126), osobom przybylym do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy repatriacyjnej, zwanym dalej "repatriantami". 

2. Repatriantowi moze byc udzielona pomoc, jezeli nie posiada wystarczajacych srodkow na zagospodarowanie i utrzymanie sie w miejscu osiedlenia. 

3. Repatriantowi moze byc udzielana pomoc w formie jednorazowych zasilkow pienieznych: 

1) transportowego - na zwrot kosztow przejazdu z miejsca zamieszkania za granica do granicy Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) na zagospodarowanie i biezace utrzymanie, 

3) szkolnego - na pokrycie kosztow zwiazanych z podjeciem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nauki przez maloletnie dzieci repatrianta podlegajace obowiazkowi szkolnemu w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126). 

4. Repatriantowi moze byc udzielana pomoc przez zapewnienie mozliwosci uczestniczenia w kursach nauki jezyka polskiego i adaptacji w spoleczestwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. 1. Repatriantowi, ktory poniosl koszty przejazdu z miejsca zamieszkania za granica do miejsca osiedlenia sie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, moze byc przyznany jednorazowy zasilek transportowy, stanowiacy ryczalt za przejazd z miejsca zamieszkania za granica do granicy Rzeczypospolitej Polskiej, w wysokosci odpowiadajacej cenie biletu za przejazd w klasie 2 pociagu komunikacji miedzynarodowej na tej trasie. 

2. Jezeli repatriant przybyl do Rzeczypospolitej Polskiej wraz z malzonkiem i maloletnimi dziecmi, zasilek, o ktorym mowa w ust. 1, przyznaje sie w kwocie okreslonej w ust. 1, powiekszonej o 100% na kazdego z wymienionych czlonkow rodziny repatrianta, z uwzglednieniem ulg taryfowych stosowanych w komunikacji miedzynarodowej. 

6. 1. Zasilek na zagospodarowanie i biezace utrzymanie sie repatrianta moze byc przyznany w wysokosci stanowiacej rownowartosc dwukrotnego przecietnego wynagrodzenia miesiecznego, oglaszanego przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". 

2. Jezeli repatriant osiedlil sie w Rzeczypospolitej Polskiej wraz z malzonkiem nie bedacym repatriantem, zasilek, o ktorym mowa w ust. 1, moze byc przyznany w kwocie okreslonej w ust. 1, powiekszonej o 100%. 

3. Jezeli repatriant osiedlil sie w Rzeczypospolitej Polskiej wraz z maloletnimi dziecmi, zasilek, o ktorym mowa w ust. 1, moze byc przyznany w kwocie okreslonej w ust. 1, powiekszonej o 50% na kazde dziecko. 

4. Zasilku, o ktorym mowa w ust. 1, nie przyznaje sie, jezeli suma swiadcze pienieznych udzielonych repatriantowi, jego malzonkowi oraz maloletnim dzieciom, w szczegolnosci ze srodkow pomocy spolecznej, przekracza laczna wysokosc zasilku okreslona w ust. 1-3. 

7. Zasilek szkolny, o ktorym mowa w 3 pkt 3, moze byc przyznany w wysokosci stanowiacej rownowartosc 50% przecietnego wynagrodzenia miesiecznego, o ktorym mowa w 6 ust. 1, na kazde dziecko repatrianta podlegajace obowiazkowi szkolnemu. 

8. 1. Zasilki, o ktorych mowa w 3, na wniosek repatrianta, w drodze decyzji, przyznaje i ustala ich wysokosc albo odmawia ich przyznania wlasciwy w sprawach pomocy spolecznej organ powiatu, z zastrzezeniem 14. 

2. Repatriant sklada wniosek o przyznanie zasilkow niezwlocznie po przybyciu na miejsce osiedlenia sie, nie pozniej jednak niz w terminie 11 miesiecy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za posrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie wlasciwego ze wzgledu na miejsce osiedlenia sie. 

3. Wniosek przed przekazaniem organowi, o ktorym mowa w ust. 1, podlega zaopiniowaniu przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie na podstawie wywiadu rodzinnego (srodowiskowego) przeprowadzonego przez pracownika socjalnego centrum, w sposob okreslony przepisami o pomocy spolecznej. 

4. Jezeli w wyniku wywiadu rodzinnego (srodowiskowego) kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie ustali, ze repatriant posiada wystarczajace srodki na zagospodarowanie i utrzymanie sie w miejscu osiedlenia, organ, o ktorym mowa w ust. 1, odmowi przyznania zasilkow okreslonych w 3. 

9. 1. Wniosek o przyznanie zasilkow, o ktorych mowa w 3, repatriant sklada osobiscie. We wniosku tym uwzglednia sie maloletnie dzieci repatrianta oraz przybylego z nim malzonka. 

2. Do wniosku, o ktorym mowa w ust. 1, zalacza sie: 

1) kwestionariusz zawierajacy: 

a) dane osobowe repatrianta wraz z okresleniem miejsca osiedlenia sie, 

b) dane osobowe malzonka i maloletnich dzieci repatrianta, 

2) oswiadczenie w sprawie posiadania srodkow wystarczajacych na zagospodarowanie i utrzymanie sie w miejscu osiedlenia. 

3. Wzor kwestionariusza, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1, okresla zalacznik nr 1 do rozporzadzenia. 

4. Wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2, okresla zalacznik nr 2 do rozporzadzenia. 

10. Repatriant, skladajac wniosek o przyznanie zasilkow, przedstawia do wgladu dokument paszportowy z wiza repatriacyjna, dokument paszportowy malzonka, a takze dokumenty paszportowe dzieci, jezeli takie dokumenty byly wydane, oraz poswiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i dowod osobisty. 

11. Organ, o ktorym mowa w 8 ust. 1, wyplaca przyznane zasilki niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni od dnia, w ktorym decyzja o ich przyznaniu stala sie ostateczna. 

12. 1. Repatriantom oraz ich malzonkom udziela sie pomocy w nauce jezyka polskiego i adaptacji w spoleczestwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez umozliwienie uczestniczenia w bezplatnych kursach, obejmujacych 80 godzin nauki jezyka polskiego i do 40 godzin zajec adaptacyjnych. 

2. Kursy, o ktorych mowa w ust. 1, organizuje i sprawuje nadzor nad ich przebiegiem wojewoda. 

13. Pomoc, o ktorej mowa w 3 i 4, moze byc w 1999 r. udzielona repatriantom przybylym do Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 27 grudnia 1997 r. 

14. 1. Pomoc, o ktorej mowa w 13, na wniosek repatrianta, przyznaje i ustala jej wysokosc albo odmawia jej przyznania minister wlasciwy do spraw wewnetrznych w drodze decyzji. 

2. Repatriant sklada wniosek o przyznanie pomocy do ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych, za posrednictwem osrodka pomocy spolecznej, w terminie do dnia 1 grudnia 1999 r. Wymog przedstawienia poswiadczenia o obywatelstwie polskim i dowodu osobistego nie ma zastosowania. 

3. Do wniosku, o ktorym mowa w ust. 2, zalacza sie kwestionariusz i oswiadczenie sporzadzone wedlug wzorow okreslonych w zalacznikach nr 1 i 2 do rozporzadzenia. 

4. Kursy, o ktorych mowa w 4, w 1999 r. moze organizowac minister wlasciwy do spraw wewnetrznych. 

15. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem ogloszenia. 
 
 ZAACZNIKI 
 
ZAACZNIK Nr 1 
 
KWESTIONARIUSZ DO WNIOSKU O PRZYZNANIE ZASIKOW: TRANSPORTOWEGO, NA ZAGOSPODAROWANIE I BIEZCE UTRZYMANIE ORAZ SZKOLNEGO 

A.Dane osobowe repatrianta: 

1  NAZWISKO   

Zgodnie z zapisem w paszporcie   

2  IMIONA   

3  IMIE OJCA   

4  IMIE I NAZWISKO RODOWE MATKI   

5  DATA I MIEJSCE URODZENIA   

(podac dzie, miesiac, rok, miejscowosc, pastwo)   

6  STAN CYWILNY   

(wpisac: kawaler, panna, zonaty, mezatka,   

rozwiedziony(a), wdowiec, wdowa)   

7  NUMER I SERIA DOKUMENTU PASZPORTOWEGO   

WRAZ Z NUMEREM WIZY REPATRIACYJNEJ   

LUB NUMER I SERIA DOWODU OSOBISTEGO   

ORAZ NR PESEL   

8  DATA I MIEJSCE WYSTAWIENIA WIZY REPATRIACYJNEJ   

9  DATA PRZYJAZDU DO POLSKI   

(data przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej)   

10  MIEJSCE OSIEDLENIA W POLSCE I TELEFON   

(wojewodztwo, powiat, gmina, miejscowosc,   

ulica, numer domu, numer mieszkania)   

11  POPRZEDNIE MIEJSCE ZAMIESZKANIA   

(wpisac ostatnie miejsce zamieszkania za granica)   

B.Dane osobowe malzonka repatrianta: 

12  NAZWISKO   

Zgodnie z zapisem w paszporcie   

13  IMIONA   

14  IMIE OJCA   

15  IMIE I NAZWISKO RODOWE MATKI   

16  DATA I MIEJSCE URODZENIA   

(podac dzie, miesiac, rok, miejscowosc, pastwo)   

17  NUMER I SERIA DOKUMENTU PASZPORTOWEGO   

WRAZ Z NUMEREM WIZY REPATRIACYJNEJ   

LUB NUMER I SERIA DOWODU OSOBISTEGO   

ORAZ NR PESEL*   

18  DATA I MIEJSCE WYSTAWIENIA WIZY REPATRIACYJNEJ   

19  DATA PRZYJAZDU DO POLSKI   

(data przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej)   

20  MIEJSCE OSIEDLENIA W POLSCE I TELEFON   

(wojewodztwo, powiat, gmina, miejscowosc,   

ulica, numer domu, numer mieszkania)   

21  POPRZEDNIE MIEJSCE ZAMIESZKANIA   

(wpisac ostatnie miejsce zamieszkania za granica)   

C1.Dane osobowe maloletnich dzieci repatrianta: 

22  NAZWISKO   

Zgodnie z zapisem w paszporcie   

23  IMIONA   

24  IMIE OJCA   

25  IMIE I NAZWISKO RODOWE MATKI   

26  DATA I MIEJSCE URODZENIA   

(podac dzie, miesiac, rok, miejscowosc, pastwo)   

27  NUMER I SERIA DOKUMENTU PASZPORTOWEGO   

WRAZ Z NUMEREM WIZY REPATRIACYJNEJ   

28  RODZAJ SZKOY I KLASY, DO KTOREJ POWINIEN   

UCZESZCZAC   
 
    *Osoby nie bedace repatriantami podaja numer i date wydania karty czasowego lub stalego pobytu oraz numer, serie i kraj wydania dokumentu paszportowego wraz z numerem wizy. 

............... ................ ........................... 

(miejscowosc)      (data)          (wlasnoreczny podpis 

                            malzonka wnioskodawcy) 

        .......................... 

            (wlasnoreczny podpis 

                wnioskodawcy) 
 
ZAACZNIK Nr 2 
 
OSWIADCZENIE W SPRAWIE POSIADANIA SRODKOW WYSTARCZAJCYCH NA ZAGOSPODAROWANIE I UTRZYMANIE SIE W MIEJSCU OSIEDLENIA 
 
    Ja ..................... urodzony(a) .......................... 

(imie i nazwisko)                    (data i miejsce 

                                    urodzenia) 

oswiadczam, ze*: 

* posiadane przeze mnie obecnie srodki finansowe nie sa 

wystarczajace na zagospodarowanie i utrzymanie sie w miejscu 

osiedlenia oraz 

* koszt przyjazdu do Polski pokrylem z wlasnych srodkow 

finansowych, 

* suma swiadcze pienieznych, udzielonych mi z pomocy 

spolecznej, nie przekracza zasilku okreslonego 

w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 12 pazdziernika 

1999 r. w sprawie pomocy dla osob przybylych do 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy repatriacyjnej 

(Dz. U. Nr 87, poz. 968). 

............... ................ ........................... 

(miejscowosc)      (data)          (wlasnoreczny podpis 

                                  wnioskodawcy) 

__________________________ 

* Niepotrzebne skreslic.   
 
 

..

. ?aeoeia@Mail.ru

2000-2020. Polska.ru