ROZPORZADZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI
 
dnia 9 lutego 1998 r.
 
w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac osrodki dla osob ubiegajacych sie o nadanie statusu uchodzcy, oraz regulaminu pobytu w tych osrodkach.
 
Dz. U. z dnia 23 lutego 1998 r.) 
 
Na podstawie art. 85 ust. 11 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 114, poz. 739)  zarzadza sie, co nastepuje:

1. Ilekroc w przepisach rozporzadzenia jest mowa o osrodkach dla uchodzcow, nalezy przez to rozumiec Centralny Osrodek Recepcyjny dla Uchodzcow oraz inne osrodki dla osob ubiegajacych sie o nadanie statusu uchodzcy, utworzone na podstawie odrebnych przepisow.
 
  2. Osrodki dla uchodzcow lokalizuje sie w budynkach zamieszkania zbiorowego, z zastrzezeniem 12.
 
  3. Osrodki dla uchodzcow powinny byc usytuowane w miejscowosciach:

1) z ktorych istnieje dogodny dojazd srodkami publicznego transportu zbiorowego do najblizszego miasta wojewodzkiego,

2) w ktorych poblizu funkcjonuje publiczny zaklad opieki zdrowotnej, udzielajacy swiadcze zdrowotnych w zakresie co najmniej bada lekarskich ogolnych oraz szczepie ochronnych.
 
  4. W osrodkach dla uchodzcow umieszcza sie jednoczesnie nie wiecej niz 350 osob.
 
  5. 1. Budynki przeznaczone na osrodki dla uchodzcow powinny spelniac warunki okreslone w przepisach w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow, w zakresie dotyczacym budynkow zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

2. Pomieszczenia mieszkalne oraz pomieszczenia higienicznosanitarne w budynkach przeznaczonych na osrodki dla uchodzcow powinny spelniac warunki okreslone w przepisach w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, w zakresie dotyczacym budynkow zamieszkania zbiorowego.
 
  6. Budynki przeznaczone na osrodki dla uchodzcow powinny zawierac w szczegolnosci:

1) pomieszczenie recepcyjne, w ktorym dokonuje sie czynnosci zwiazanych z przyjeciem lub skresleniem cudzoziemca ubiegajacego sie o nadanie statusu uchodzcy z ewidencji osrodka, w szczegolnosci polegajacych na dopelnieniu obowiazku meldunkowego stosownie do przepisow o ewidencji ludnosci,

2) pomieszczenie typu swietlicowego,

3) stolowke, pralnie i suszarnie, przeznaczone do uzytku przez osoby umieszczone w osrodku,

4) pomieszczenie przeznaczone do odbywania rozmow osob umieszczonych w osrodku z osobami je odwiedzajacymi,

5) w miare mozliwosci - pomieszczenie kuchenne przeznaczone do uzytku przez osoby umieszczone w osrodku,

6) w zaleznosci od potrzeb - sale do zajec lekcyjnych i wyodrebniony pokoj zabaw dla dzieci.
 
  7. 1. Pomieszczenia mieszkalne w budynkach przeznaczonych na osrodki dla uchodzcow sluza do zapewnienia wypoczynku nocnego osobom w nich umieszczonym.

2. W jednym pomieszczeniu mieszkalnym umieszcza sie nie wiecej niz:

1) 16 osob - w Centralnym Osrodku Recepcyjnym dla Uchodzcow,

2) 8 osob - w innych osrodkach dla uchodzcow.

3. W pomieszczeniach mieszkalnych osobno umieszcza sie kobiety z dziecmi do lat 13 oraz osobno mezczyzn, z zastrzezeniem ust. 4.

4. Jezeli cudzoziemiec ubiega sie o nadanie statusu uchodzcy wraz z innymi czlonkami jego rodziny, zapewnia sie w miare mozliwosci, na wniosek cudzoziemca, umieszczenie wszystkich czlonkow rodziny w jednym pomieszczeniu mieszkalnym.

5. W osrodkach dla uchodzcow moga byc tworzone oddzialy dla maloletnich powyzej 13 lat, przebywajacych bez przedstawicieli ustawowych lub opiekunow. W takim przypadku osrodek powinien miec odrebne pomieszczenia mieszkalne i pomieszczenie typu swietlicowego dla tych osob.
 
  8. Pomieszczenia higienicznosanitarne w osrodkach dla uchodzcow moga byc usytuowane poza budynkami, w ktorych umieszczone sa osoby ubiegajace sie o status uchodzcy.
 
  9. 1. Osobom umieszczonym w osrodku dla uchodzcow zapewnia sie calodzienne wyzywienie w systemie zywienia zbiorowego, niezbedna opieke medyczna, warunki do utrzymania higieny, mozliwosc utrzymywania korespondencji i korzystania ze srodkow lacznosci na koszt tych osob.

2. W miare istniejacych mozliwosci osobom umieszczonym w osrodku zapewnia sie nauke jezyka polskiego oraz dostep do srodkow masowego przekazu w zrozumialym dla nich jezyku.
 
  10. 1. Osrodki dla uchodzcow powinny byc ogrodzone i chronione w sposob uniemozliwiajacy przedostawanie sie na ich teren osob trzecich.

2. Osoby umieszczone w osrodkach dla uchodzcow wyposaza sie w identyfikatory zaopatrzone w fotografie.

3. Osobom odwiedzajacym osrodki dla uchodzcow wydaje sie imienne przepustki, uprawniajace do wstepu na teren osrodka.
 
  11. 1. W osrodkach dla uchodzcow zatrudnia sie w szczegolnosci pracownikow, do ktorych zada nalezy wspomaganie osob umieszczonych w osrodku w osiaganiu aktywnosci spolecznej oraz przeciwdzialanie procesom dezintegracji i innym negatywnym zjawiskom w srodowisku tych osob. Jeden pracownik powinien przypadac na nie wiecej niz 50 osob, a w wypadku okreslonym w 7 ust. 5 - nie wiecej niz na 25 osob.

2. W wypadkach prowadzenia oddzialu dla maloletnich, o ktorych mowa w 7 ust. 5, nadzor nad jego funkcjonowaniem powinien zostac powierzony osobie posiadajacej kwalifikacje pedagogiczne.
 
  12. 1. W razie masowego naplywu uchodzcow lub braku miejsc w istniejacych osrodkach dla uchodzcow mozna organizowac miejsca zbiorowego zakwaterowania uchodzcow w budynkach tymczasowych przeznaczonych na staly pobyt ludzi lub tworzyc na okres letni obozowiska. Okres letni trwa od 16 kwietnia do 15 pazdziernika.

2. W wypadkach, o ktorych mowa w ust. 1:

1) zapewnia sie:

a) przylaczenie sieci elektroenergetycznej,

b) dostarczenie wody do picia i dla celow ochrony przeciwpozarowej,

c) przenosne urzadzenia higienicznosanitarne,

2) mozna nie stosowac wymaga okreslonych w 6.
 
  13. 1. Ustala sie regulamin pobytu w osrodku dla uchodzcow, stanowiacy zalacznik do rozporzadzenia.

2. Nadzor nad realizacja regulaminu pobytu w osrodkach dla uchodzcow sprawuje dyrektor Centralnego Osrodka Recepcyjnego dla Uchodzcow.
 
  14. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem ogloszenia.
 
ZAACZNIK
REGULAMIN POBYTU CUDZOZIEMCOW W OSRODKACH DLA UCHODCOW

1. Cudzoziemiec po przybyciu do Centralnego Osrodka Recepcyjnego dla Uchodzcow obowiazany jest poddac sie czynnosciom, zmierzajacym do jego identyfikacji lub stwierdzenia tozsamosci oraz - w uzasadnionych wypadkach - badaniom lekarskim oraz niezbednym zabiegom sanitarnym ciala i odziezy. Odmowa poddania sie zabiegom lekarskim oraz niezbednym zabiegom sanitarnym powoduje, ze cudzoziemiec nie zostanie przyjety do osrodka dla uchodzcow.

2. Do osrodka dla uchodzcow cudzoziemca kieruje dyrektor Centralnego Osrodka Recepcyjnego dla Uchodzcow lub upowazniony przez niego pracownik.

3. Niezwlocznie po przybyciu do osrodka dla uchodzcow cudzoziemiec dokonuje obowiazku meldunkowego w trybie 26 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 28 czerwca 1984 r. w sprawie wykonywania obowiazku meldunkowego i prowadzenia ewidencji ludnosci (Dz. U. Nr 32, poz. 176) .

4. W osrodku dla uchodzcow cudzoziemiec ma prawo do:

1) swobodnego poruszania sie na terenie osrodka,

2) poszanowania kultury, zwyczajow, obrzedow religijnych i tradycji narodowych,

3) kontaktowania sie z przedstawicielami organizacji pozarzadowych zajmujacych sie uchodzcami i mediami,

4) uczestniczenia w zyciu kulturalnym i spolecznym osrodka,

5) zglaszania skarg i postulatow zwiazanych z dzialalnoscia osrodka,

6) otrzymywania informacji o podstawowych przepisach prawnych, dotyczacych pobytu w osrodkach dla uchodzcow.
 
  5. Osrodek dla uchodzcow nie odpowiada za pieniadze lub inne przedmioty wartosciowe wniesione przez cudzoziemca.
 
  6. 1. Dokumentem uprawniajacym cudzoziemca do pobytu na terenie osrodka dla uchodzcow jest identyfikator wydawany przez administracje osrodka, zaopatrzony w fotografie, w formie zafoliowanej karty. Na identyfikatorze umieszcza sie: imie i nazwisko, date urodzenia, obywatelstwo, date przybycia do osrodka oraz date waznosci identyfikatora.

2. Identyfikatora nie wydaje sie dzieciom do lat 13, towarzyszacym cudzoziemcowi.
 
  7. O przydziale miejsca w pomieszczeniu mieszkalnym osrodka dla uchodzcow decyduje upowazniony pracownik osrodka, uwzgledniajac w miare mozliwosci uzasadnione wnioski cudzoziemca.
 
  8. 1. Cudzoziemiec moze przebywac poza terenem osrodka dla uchodzcow powyzej 24 godzin, w zasadzie w czasie nie dluzszym niz 72 godziny, po uprzednim powiadomieniu upowaznionego pracownika osrodka o celu wyjscia i zamierzonym czasie nieobecnosci w osrodku oraz uzyskaniu pisemnej zgody tego pracownika. Okolicznosci te odnotowuje sie w ewidencji prowadzonej przez administracje osrodka.

2. Na czas nieobecnosci w osrodku dla uchodzcow cudzoziemiec obowiazany jest pozostawic klucze do zajmowanego pomieszczenia mieszkalnego w pomieszczeniu recepcyjnym osrodka.
 
  9. Osrodek dla uchodzcow w godzinach od 22oo do 6oo jest zamkniety. W tych samych godzinach obowiazuje w osrodku cisza nocna.
 
  10. Cudzoziemiec moze przyjmowac odwiedziny w osrodku dla uchodzcow, w miejscu i porze wyznaczonej przez administracje osrodka. Obowiazuje zakaz przyjmowania odwiedzin w porze nocnej.
 
  11. Cudzoziemiec przebywajacy w osrodku dla uchodzcow obowiazany jest stosowac sie do polece administracji osrodka, w szczegolnosci w zakresie poddania sie badaniom lekarskim i zabiegom higienicznym.
 
  12. 1. Cudzoziemiec przebywajacy w osrodku dla uchodzcow obowiazany jest przestrzegac higieny osobistej oraz utrzymywac w czystosci zajmowane pomieszczenie mieszkalne.

2. Na cudzoziemcow przebywajacych w osrodku dla uchodzcow moze byc nalozony obowiazek sprzatania zajmowanych przez nich pomieszcze mieszkalnych, a takze pozostalych pomieszcze osrodka i terenu w obrebie osrodka, wedlug harmonogramu ustalonego przez administracje osrodka.

3. Cudzoziemiec przebywajacy w osrodku dla uchodzcow jest obowiazany udostepnic zajmowane pomieszczenie mieszkalne pracownikom osrodka w celu przeprowadzenia kontroli tego pomieszczenia.
 
  13. Cudzoziemiec obowiazany jest niezwlocznie zawiadamiac administracje osrodka dla uchodzcow o przypadkach naglych zachorowa, zaistnialych wypadkach lub awariach na terenie osrodka.
 
  14. Zabrania sie cudzoziemcom przebywajacym na terenie osrodka dla uchodzcow:

1) posiadania broni, amunicji, materialow wybuchowych lub innych przedmiotow, ktorych uzywanie moze zagrazac bezpieczestwu publicznemu, a takze srodkow odurzajacych i substancji psychotropowych,

2) wprowadzania sie w stan nietrzezwosci,

3) zaklocania porzadku publicznego,

4) czynienia uciazliwym korzystanie z osrodka przez inne uprawnione osoby,

5) przyjmowania na nocleg osob nieuprawnionych,

6) samowolnego przenoszenia wyposazenia pomieszcze osrodka,

7) uzywania dodatkowych urzadze grzewczych.
 
  15. Cudzoziemiec obowiazany jest opuscic osrodek dla uchodzcow w wypadku wstrzymania udzielania mu swiadcze w terminie i na zasadach wynikajacych z przepisow w sprawie wysokosci, trybu i szczegolowych zasad przyznawania i wstrzymywania swiadcze dla cudzoziemcow ubiegajacych sie o nadanie statusu uchodzcy.
 
  16. Opuszczajac osrodek dla uchodzcow cudzoziemiec:

1) dokonuje obowiazku wymeldowania sie w trybie okreslonym w 29 rozporzadzenia, o ktorym mowa w 3 niniejszego regulaminu,

2) oddaje administracji osrodka:

a) identyfikator, o ktorym mowa w 6 niniejszego regulaminu,

b) inne przedmioty wydane mu do uzytku przez administracje osrodka. 

..

. ?aeoeia@Mail.ru

2000-2020. Polska.ru